Loading...

БІБЛІОТЕКА

ВИДІТЬСЯ НАШУ
БІБЛІОТЕКУ UABE

МОНОГРАФІЇ

 1. Kостицький В.В. Організаційно-правовий механізм регулювання в галузі охорони довкілля /В.В. Костицький//; Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К. : [б.в.], 1997. – 120 с.
 2. Kостицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) /В.В. Костицький// Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Інститут Генеральної прокуратури України. – 2.вид. – К. : Український інформаційно-правовий центр, 2001., – 390 с.
 3. Kостицький В.В. Оподаткування: економіка, право, екологія /В.В. Костицький// Ін-т законодав. передбачень і правової експертизи. – К. 2003.
 4. Kостицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) /В.В. Костицький//Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи. – К. : УСП МСБ ”Eusmeu”, 2003. – (Серія ”Екологічна бібліотечка” ; №5) (Бібліотечка журналу ”Малий та середній бізнес”).– 772 с.
 5. Kостицький В.В. Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади /В.В. Костицький//– Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 370-381.
 6. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. Т. 4: Методологические основы развития экологического, земельного, аграрного и хозяйственного права. – Становление и развитие института экологических прав человека в законодательстве Украины / под общ. ред. Ю. С. Шемшученко. /В.В. Костицький, А. П. Гетьман// Харьков : Право, 2011. – С. 209–247
 7. Правова доктрина України : у 5 т. / редкол.: В. Я. Тацій (голова) [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України. – Т. 4 : Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. акад.-секр. від-ня екол., госп. та аграр. права НАПрН України, акад. НАН України та НАПрН України Ю. С. Шемшученка. /В.В. Костицький// Х. : Право, 2013.
 8. Костицький В.В. Захист суспільної моралі як функція сучасної держави: [монографія] /В.В. Костицький// Київ ; Дрогобич : Коло, 2013. – 172 с.
 9. Костицький В.В. Джерела екологічного права України [Текст]: Монографія. /В.В. Костицький, О. Шкімба, О. Чернявський, В. Шкімба// –– 116 с.
 10. Конституція України (проект нової редакції) / упорядник В. В. Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правової експертизи. – Дрогобич: Коло 2015. – 100 с.
 11. Костицький В. В. Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного права. Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні: колективна монографія / відп. ред. Т. Є Харитонова, І І. каракаш. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2018. С. 418-441.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

 1. Екологічне право України. Академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Г. І. Балюк [та ін.] ; заг. ред. Ю. С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Київ. ун-т права. – 2-ге вид. – К. : Юридична думка, 2008. – 720 с. (С. 242-270).
 2. Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля: наук.-практ. посіб. / [В. В. Костицький та ін. ; за ред. О. М. Литвака, Є. М. Блажівського] ; Нац. акад. прокуратури України – К. : Алерта, 2013. – 356 с. – (Бібліотека прокурора).
 3. Костицький В. В. Екологічне право України: [підручник : у 2 кн.] / Василь Костицький; Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи. – Київ : Коло, 2012 –2013.
 4. Захист прокурором прав громадян та інтересів денржави у сфері використання та охорони надр: наук.-практ. Посіб. / [О.М. Литвак, І.М. Козьяков, В.В. Костицький та ін.]; за заг. Ред. О.И. Литвака. – К.: Національна академія прокуратури України, 2015. – 192с.
 5. Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції / Упорядники: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Ю.О. Волошин, І.М. Міщак. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. –498 с. (у співав.).

 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

 1. Костицький В. В. Конституційна та моральна відповідальність за екологічні правопорушення як основа міжнародно-правового екологічного імперативу / В. Костицький // Малий і середній бізнес (Право, Держава, Економіка). – 2013. – № 1-2. – С. 3-8.
 2. Костицький В. В. Екологічні права людини як основа розвитку міжнародного та національного екологічного права / В. Костицький // Малий і середній бізнес (Право, Держава, Економіка) /у співавторстві/ – 2013. – № 3 (54). – С. 3-7.
 3. Костицький В. В. (у співавторстві із Ю.С. Шемшученком). Вступна стаття до журналу / В. Костицький // Екологічне право України. – 2013. – № 1. – С. 1-2.
 4. Костицький В. В. Екологічне право як теолого-соціологічний феномпен / В. Костицький // Екологічне право України. – 2013. – № 1. – С. 4-12.
 5. Шемшученко Ю.С., Костицький В.В. Про соціальну обумовленість сучасних проблем теорії та методології екологічного права / Ю.С. Шемшученко, В.В.Костицький // Екологічне право України /у співавторстві/ – 2017. – № 1-2. – С. 66-74.
 6. Костицький В.В. Екологічний контроль у системі екологічної функції сучасної держави / В.В. Костицький// Екологічне право України – 2017. – № 3-4. – С. 12-21.