Loading...

PhD Rafał Solecki (Poland)

Scientific Council of Experts UABE

 • Address Info
  Ukraine, 01001, Kyiv, street. Patorzhinsky 4/8
 • Education:
  PhD

PERSONAL EXPERIENCE
Scientific Council of Experts UABE
Nationality: Poland

 1. Wykształcenie:
Instytucja (od – do) Dziedzina / stopień naukowy lub otrzymany dyplom /świadectwo ukończenia
Uniwersytet Ekonomiczny

maj 2012 – maj 2017

Wydział Finansów i Prawa UEK w Krakowie.

Stopień doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse.

Uniwersytet Ekonomiczny

październik 2011 – czerwiec 2012

Prawo Gospodarcze

Studia podyplomowe ukończone z oceną bardzo dobrą.

Uniwersytet Jagielloński  październik 2006 – październik 2007 Prawo Unii Europejskiej

Świadectwo ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej O/Kraków
październik 2000 –  listopad 2002
Gospodarka Przestrzenna

Dyplom poświadczający pomyślnie zdany egzamin
i obronioną pracę dyplomową – pozwala uzyskać uprawnienia urbanistyczne.

Studia wyższe na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu

Śląskiego październik 1995r. – czerwiec 1999r

Geografia społeczno – ekonomiczna

Pięcioletnie studia magisterskie, zaliczone i ukończone z wynikiem bardzo dobrym w ciągu czterech lat.

Praca dyplomowa: „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989r.”

Tytuł magistra geografii społeczno – ekonomicznej

 1. Członkostwo w organach/ organizacjach/ grupach roboczych:
 • Członek Rady Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Członek Komitetu Monitorującego RPO województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020;
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 października 2011r.,
 • Członek Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2010r.;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach osi 1,3,9 i 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
 • Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach działań II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
 • członek Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Członek Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
 • Członek Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej;
 • Członek zespołu powołanego przy Ministerstwie Pracy i Gospodarki Społecznej ds. nieprawidłowości w ramach ZPORR 2004-2006;
 • Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich – numer powołania 054/PKFE/06/2006
 1. Inne umiejętności / osiągnięcia / kwalifikacje:
 • Uprawnienia Trenera europejskiegoakredytacja przy Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych w efekcie uczestnictwa w rocznym kursie organizowanym przez Fundację Edukacji Ekonomicznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Finansów oraz partnerów niemieckich Instytut Polityki Europejskiej i Carl Duisberg Gesellschaft.
 • Uczestnictwo w miesięcznym, międzynarodowym szkoleniu w Izraelu, organizator: Centrum Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela MASHAV „Urban Economic Development” (do udziału w szkoleniu zakwalifikowano tylko dwóch obywateli Polski).
 • Konsultant regionalny Krajowego Systemu Wsparcia Projektów Turystycznych pod patronatem ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich – Główny Koordynator Programu KFE – Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu.
 • Dostęp do informacji zastrzeżonych i poufnych potwierdzony certyfikatem – ważność do 2021r.
 1. Publikacje:
  Publikacje recenzowane:
 • Projekty przedsiębiorstw współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – jak uniknąć błędów?, [w:] Ewolucja polityki gospodarczej UE, J. Zombirt (red), Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2011.
 • Absorpcja przez Polskę funduszy strukturalnych w ramach narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013, [w:] Zeszyt naukowy
  nr 23/2011, Uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej
  , H. Tendera – Właszczuk (red.), Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2011.
 • Nieprawidłowości i ich konsekwencje w projektach współfinansowanych
  z funduszy UE w perspektywie 2007-2013,
  [w:] Współczesne trendy
  w zarządzaniu projektami
  , M. Sołtysik, M. Wesołowska (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.

  Wybrane artykuły nierecenzowane:

  • Dlaczego nie wykorzystujemy w pełni funduszy na projekty z zakresu Biznes + Rozwój, [w:] EWEB SCIENCE,BUSINESS, NETWORK, R. Pawłowska, M. Zarych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
  • Działania beneficjenta związane z uzyskaniem dofinansowania unijnego, [w:] Modernizacja budynków współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Zeszyt 11, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa 2006.
  • Jak uniknąć problemów z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
  • Problemy beneficjentów ze sporządzaniem wniosków o płatność,
  • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z realizacji projektu?
  • Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 1. Doświadczenie zawodowe:
Okres zatrudnienia
i miejsce pracy
Zakład pracy Stanowisko Opis / zakres odpowiedzialności
Grudzień 2007 – obecnie

 

31-358 Kraków
Jasnogórska 11

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości –

 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia MRPO 2007-2013

 

Instytucja Pośrednicząca RPO WM 2014 -2020

  Dyrektor Nadzór nad działalnością całej jednostki budżetowej – samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego.

Odpowiedzialność za realizację części Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 2014 -2020, w szczególności nadzór nad wyborem, realizacją, rozliczaniem
i kontrolą projektów dofinansowanych
z funduszy UE dla w zakresie wsparcia:

przedsiębiorstw (projekty B+R, aktywność międzynarodowa MŚP, promocja gospodarcza, instrumenty finansowe), polityki społecznej (aktywna integracja, usługi społeczne i zdrowotne, usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa) oraz edukacji (wychowanie przedszkolne, edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe uczniów).

grudzień 1999 – grudzień 2007

 

40-032 Katowice,

ul. Jagiellońska 25

Śląski Urząd Wojewódzki

 

Obecna nazwa komórki:

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

 

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi od 6 lutego 2004r.

 

Biuro Integracji Europejskiej

od 4 grudnia 2002r. do 17 lutego 2003r.

 

Wydział Rozwoju Regionalnego

od 13 grudnia 1999r. do 3 grudnia 2002r.

oraz od 18 lutego 2003r. do 5 lutego 2004r.
(zmiany reorganizacyjne urzędu)

Kierownik Oddziału Monitoringu i Raportowania w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi – Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu ZPORR

 

 

W Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR):

–        Kierowanie pracami Oddziału Monitoringu i Raportowania,

–        nadzór nad Sekretariatem Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki,

–        weryfikacja i analiza sprawozdań monitoringowych od beneficjentów końcowych oraz IW,

–        weryfikacja wniosków
o dofinansowanie,

–        kontrolowanie projektów na miejscu ich realizacji,

–        koordynacja prac dot. sporządzania raportów o nieprawidłowościach
w realizacji projektów,

–        koordynacja prac dot. sporządzania raportów z otrzymanej przez beneficjentów pomocy publicznej,

–        nadzór nad wykonywaniem części zadań wojewody wynikających
z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

Wdrażanie projektów w ramach programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza w województwie śląskim.

czerwiec 1997r. – grudzień 1999r.

 

32-300 Olkusz, ul.Rynek 1

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

 

Wydział Urbanistyki
i Architektury

Podinspektor –        inicjowanie działań oraz określenie potrzeb w zakresie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

–        przygotowywanie projektów uchwał dot. gospodarki przestrzennej,

–        badanie spójności rozwiązań projektów planów z polityką przestrzenną gminy,

–        wykładanie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

–        opiniowanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie projektów planów,

–        dokonywanie oceny zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz przedstawianie radzie gminy wyników tej oceny.

 1. Przykłady tematów przeprowadzonych wykładów / szkoleń / warsztatów:
 • Wykłady i ćwiczenia dla studentów Społecznej Akademii Nauk (SAN) z tematów:
 • „Zarządzanie projektami”,
 • „Zarządzanie innowacjami”,
 • „Problemy decyzyjne w organizacjach publicznych”,
 • „Podstawy działalności biznesowej”,
 • „Planowanie nowych przedsięwzięć”.
 • Szkolenie „Instrumenty finansowe w perspektywie 2014 – 2020” przeprowadzone w dniach 12-13.03.2018 r. Szkolenie dot. m.in. korekt finansowych za nieprawidłowości popełniane przez Menedżera Funduszu Funduszy oraz Pośredników finansowych,
 • Szkolenie „Kontrola, nadużycia i nieprawidłowości – wykrywanie oszustw w projektach unijnych”, data szkolenia: 29-30.01.2018 r. Szkolenie dot. m.in. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów RPO przez Instytucje Zarządzające / Instytucje Pośredniczące,
 • Szkolenie „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach unijnych” przeprowadzone w terminie 21-22.04.2016 r. Szkolenie dot. m.in. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów RPO przez Instytucje Zarządzające / Instytucje Pośredniczące (wezwania do zwrotu środków, decyzje administracyjne, windykacja),
 • Szkolenie „Wykrywanie oszustw i nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych
  z funduszy unijnych” przeprowadzone w terminie 4-5.02.2016 r.,
 1. Kompetencje kluczowe /specjalizacja tematyczna/
 • Zarządzanie projektami, w szczególności projektami dofinansowanymi ze środków UE,
 • Rozliczanie projektów współfinansowanych środkami UE,
 • Kontrole projektów współfinansowanych środkami UE,
 • Odzyskiwanie nieprawidłowo wykorzystanych środków publicznych,
 • Polityka spójności UE,
 • Podstawy działalności gospodarczej.

EXPERIENCE

Spatial management 80%
European Union law 86%
Finances 75%